BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 635/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại quốc tếPhương Thắng
(Số 311 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 32/PT ngày 06/01/2009 của Công ty cổphần thương mại quốc tế Phương Thắng về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Mục II,Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, thì mặt hàng linh kiện máyvi tính nhập khẩu có thuế suất thuế GTGT là 10% (mười phần trăm).

Đối với các tờ khai hàng hoá nhập khẩu từ ngày 01/02/2009 đềnghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giảm 50% thuế suất thuế GTGT và Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giảm 50% thuếsuất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thựchiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thương mại quốctế Phương Thắng được biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông