BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 635/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 809 CT/QLDN ngày 13/11/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điểm 9, Mục IV, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 hướng dẫn:"Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi và xác định không đúng các điều kiện được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan;

- Nếu những hành vi nêu trên chưa được kiểm tra, phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế".

Theo hướng dẫn trên thì:

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được miễn thuế TNDN, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN của kỳ miễn thuế thì số thuế phát hiện tăng thêm vẫn được miễn thuế, nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về kê khai thuế.

2. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được giảm thuế TNDN, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không được hưởng giảm thuế đối với số thuế TNDN tăng thêm. Cơ sở kinh doanh bị truy thu số thuế TNDN tăng thêm và xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

3. Trường hợp sau thời gian miễn, giảm thuế TNDN cơ quan Thuế kiểm tra phát hiện số thuế TNDN được miễn, giảm thuế theo quy định khác so với đơn vị tự kê khai mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế TNDN của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế TNDN thì bị xử phạt trốn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương