THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 635/TTg-KTN
V/v thực hiện gói thầu thi công san lấp mặt bằng và kè bảo vệ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà - Bình Thuận

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1654/VINACOMIN-ĐT ngày 13 tháng 4 năm2011) về việc thực hiện gói thầu thi công san lấp mặt bằng và kè bảo vệ Dự ánđầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà-Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý với báo cáo của Tập đoàn Than- Khoáng Sản Việt Nam (TKV) tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh BìnhThuận chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương sớm triển khai công tác giảiphóng mặt bằng để triển khai Dự án xây Cảng Kê Gà bảo đảm tiến độ./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; CT, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).Ha 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải