BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6351/BCT-VP
V/v: cán bộ công chức ngành công thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
-
Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty Nhà nước thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện, Trung tâm, Báo, Tạp chí, Nhà Xuất bản;
- Các Văn phòng Ủy ban, Ban thuộc Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủtướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lávà Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vềviệc tiếp tụctăngcường công tác kiểmtra, kiểm soát, ngăn chặn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, BộCông Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mìnhkhông sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu; việc hút thuốc lá lậu hành vi tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế;

2. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tratrong quá trình thực hiện;

3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viênchức và người lao động đơn vị mình không tiếp tay cho việc kinh doanh và hútthuốc lá ngoại nhập lậu.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, báo cáo Bộ CôngThương kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa