BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6355/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc.
(Đ/c số 30 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 21/10VU/HQ ngày 21/10/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điệnmáy Việt Úc khiếu nại lần hai về trị giá tính thuế mặt hàng Bếp điện từ đơn,điện áp 220v/50Hz, công suất 1500W, hiệu Kangaroo Model KG 363i, xuất xứ TrungQuốc nhập khẩu theo tờ khai số 11428/NKD ngày 11/7/2013 đăng ký tại Chi cục Hảiquan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cụctrưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết địnhsố 1903/QĐ-GQKN ngày 24/9/2013. Tuy nhiên, tại công văn khiếu nại không gửi hồsơ kèm theo nên không đủ cơ sở để xem xét khiếu nại của Công ty. Do vậy, Tổngcục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu: Tờ khai hảiquan, hợp đồng, invoice, vận tải đơn, chứng từ thanh toán…

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm, Thông báo về việc trị giátính thuế hàng nhập khẩu, Biên bản tham vấn, Biên bản đối thoại giải quyếtkhiếu nại lần đầu, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, Quyết định ấn địnhthuế.

- Các chứng từ tài liệu khác cóliên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao các chứng từ tài liệu nêutrên có đóng dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệukèm theo).

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng