BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6356/BNN-TCCB
V/v áp dụng bảng lương quy định đối với cơ quan đơn vị của nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Hiệp hội Chè Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Công văn số 124/PTTT-CV ngày 19/9/2011 của Hiệp hội Chè Việt Namvà Công văn số 90/CV-BHXH ngày 22/11/2011 của Bảo hiểm xã hội quận Hai BàTrưng, Hà Nội về việc hỗ trợ hệ thống thang bảng lương cho cán bộ công nhânviên, đang làm việc tại Hiệp hội Chè Việt Nam. Căn cứ quy định của Chính phủ vềtổ chức, hoạt động và quản lý hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ýkiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội, Hiệp hội đã quy định “Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập;chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ hội cóphạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, …”. Như vậy, thẩm quyền quy định ápdụng thang bảng lương đối với Hiệp hội Chè Việt Nam thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, đề nghị Hiệp hội Chè Việt Nam báo cáo Bộ Nội vụ để được hướng dẫn thựchiện chế độ tiền lương, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định đối với cánbộ công nhân viên của Hiệp hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình