BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6356/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Ngày 25/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Qua quá trìnhthực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp, hải quan địaphương nêu vướng mắc liên quan đến hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệpchế xuất (DNCX) khi thanh lý, mua bán hàng hóa. Cụ thể như sau:

1/ Khi DNCX thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyểntạo tài sản c định:

Theo quy định tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì saukhi hoàn thành thủ tục thanh lý,DNCX đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng; căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế sutvà tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng; khi bán vào nội địa thì không phải làm thủ tụchải quan.

Do vậy, khi DNCX thanh lý theo hình thức bán vào nội địaDNCX đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT; khi bán cho doanh nghiệp nội địa khôngthực hiện thủ tục hải quan nên hiện DNCX đang gặp vướng mắc khi khấu trừ (hoặchoàn thuế) đối với khoản thuế GTGT đã nộp này.

Để giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ trướcmắt thực hiện như sau:

DNCX và doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa thanh lý của DNCXđược lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Trường hợp lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan thì sau khiDNCX thực hiện các quy định tại khoản 1, điểm a khoản 3, Điều 79 Thông tư số38/2015/TT-BTC DNCX, doanh nghiệp trong nội địađăngký tờ khai theo loại hình tương ứng, DNCX không phải đăng ký tờ khaichuyển đổi mục đích sử dụng; tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địakhông áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợphàng hóa thuộc diện quản lý theođiều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hànghóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đng ý bngvăn bn.

2/ Đối với trường hợp DNCX mua hàng hóa từ nội địa để xuấtkhẩu theo quyền xuất khẩu:

Theo quy định tại tiết c.1 điểm c khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫntrên khi DNCX mua hàng hóa từ nội địa để xuất khẩu thì khi mua từ doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Vì hoạt động mua bán này không thực hiện thủ tục hải quannên doanh nghiệp nội địa xuất hóa đơn GTGT có thuế suất 5% hoặc 10% tùy theo từngmặt hàng. Do vậy, hiện DNCX đang gặp vướng mắc khi khấu trừ (hoàn) số thuế GTGTđầu vào này sau khi xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu.

Để giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ trướcmắt thực hiện như sau: Cho phép DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiệnthủ tục hải quan khi mua từ nội địa để xuất khẩu theo quyền xuất khẩu.

Đ kịp thời xử lýdứt điểm vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp theođúng bản chất của hoạt động mua bán, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,giảm thiểu thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan kính gửi các vướng mắc nêutrên để Tổng cục Thuế nghiên cứu, xử lý theo chức năng, thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh