BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
------------------
V/v: triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Để triển khai thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt là DVMTR), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:
1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR”.
2. Đối với những tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí đầy đủ nhân sự, tạo điều kiện về phương tiện và kinh phí để triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án chi trả DVMTR;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, mở các lớp đào tạo, tập huấn về chi trả DVMTR;
- Xác định cụ thể đối tượng cung ứng DVMTR, chi tiết đến phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh;
- Thống kê, xác định các đối tượng, loại dịch vụ, sản lượng (điện, nước), doanh thu (du lịch) của đơn vị sử dụng DVMTR phải nộp tiền ủy thác về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đối tượng phải chuyển tiền ủy thác chi trả DVMTR về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam;
- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng DVMTR đăng ký kê khai sản lượng, doanh thu làm căn cứ ký kết hợp đồng và thực hiện chi trả tiền DVMTR đến từng chủ rừng theo hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp;

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

- Xây dựng và thực hiện các đề án giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng trong lưu vực có cung cấp DVMTR.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Các Vụ: TC, KH, PC;
- Các Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCLN.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?