TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/GSQL-GQ2
V/v DNCX thuê kho.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam.
(Đ/c: KCN Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 2016/001A/CV-STK của Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê nhà xưởng bên ngoài DNCX để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của ĐNCX, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho thì DNCX được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX, không thực hiện sản xuất tại kho thuê.

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ thực tế nhu cầu và mục đích thuê kho của Công ty đối chiếu với quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha