BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 636/LS-XNC
V/v mẫu đơn xin thị thực Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Văn phòng Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/3/2003, Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi công hàm số CON.03/01 đến Bộ Ngoại giao thông báo:

Bắt đầu từ ngày 13/03/2003, Phòng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ chỉ nhận đơn xin thị thực Hoa Kỳ theo mẫu số mới vừa được sửa đổi tháng 02/2003 (DS-1560). Cùng với mẫu đơn xin thị thực loại mới này, các quy định về ảnh xin thị thực Hoa Kỳ cũng được áp dụng. Đơn xin thị thực loại mới và quy định mới về xin ảnh xin thị thực Hoa Kỳ được phát miễn phí tại Phòng Lãnh sự Đại sứ quán, tầng 2, Toà Nhà Vườn Hồng, số 6 Ngọc Khánh Hà Nội; Citibank, tại số 17 Ngô Quyền, Hà Nội; Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại số 4 Lê Duẩn, TP. Hồ Chí Minh; Citibank tại tầng 15, số 115 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh và tại trang web: của Đại sứ quán Hoa Kỳ

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin thông báo các Quý Cơ quan biết để phối hợp./.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Xuân Thanh