THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 636/TTg-ĐP
V/v triển khai thực hiện Đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Để sớm triển khai thực hiện cóhiệu quả Đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Longtheo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Bổ sung một Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau làm Ủyviên Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm đượcthành lập theo Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướngChính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố nêu trên cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và báo cáo Trưởngban Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan sớm triển khai thựchiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (Viện CLPT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, QHQT, NC, TH;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng