BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6364/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3633/HQHCM-CBLXL đề ngày 21/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việcxin ý kiến gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối vớiCông ty TNHH Thịnh Vĩnh Hưng tại Biên bản vi phạm hành chính số 158/BB-HC1 ngày04/10/2013 do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh lập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 66Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; căn cứ hồ sơ vụviệc và đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên, Tổngcục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợpvi phạm của Công ty TNHH Thịnh Vĩnh Hưng là 30 ngày, kể từ ngày 03/11/2013.

Trong thời hạn được gia hạn, CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm vụ việc trên theoquy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường