VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6365/VPCP-KGVX
V/v trình Chính phủ chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị caBộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5160/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 7 năm 2015) về việctrình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộlà chủ Chương trình trong thờihạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm địnhphải hoàn thiện Báo cáo ch trương đầu tư chương trìnhmục tiêu giai đoạn 2016-2020, trình Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổnghợp, báo cáo Chính phủ;

2. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp chung về Báo cáo chủ trương đầu tư chương trình mục tiêugiai đoạn 2016-2020, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng8 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Phó Thủ tướng (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, NC, TH;
-
Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định