BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6366/BNN-KH
V/v: Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcgiao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhànước năm 2010; Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tàichính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2010;
Căn cứ các Quyết định số 4121/QĐ-BNN-KH ngày 26/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình“Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu thực nghiệm cho Trung tâm nghiên cứuthực nghiệm lâm sinh Cầu Hai; Quyết định số 915/QĐ-BNN-XD ngày 31/3/2009 vềviệc điều chỉnh dự án và phê duyệt kế hoạch đấu thầu;
Căn cứ văn bản số 796/BNN-KH ngày 24/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việcđiều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXDCB năm 2010;

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2010

1. Tên dự án: Đầutư tăng cường năng lực nghiên cứu thực nghiệm cho Trung tâm nghiên cứu thực nghiệmlâm sinh Cầu Hai.

2. Địa điểm: huyệnĐoan Hùng và Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Địa điểm mở tàikhoản: Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian thựchiện – hoàn thành: 2009 – 2012.

5. Kế hoạch khốilượng thực hiện dự án năm 2010:

Đơnvị tính: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2010 đã giao

Kế hoạch điều chỉnh 2010

Tổng số

22.104,9

4.000

4.500

Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu thực nghiệm

22.104,9

4.000

4.500

6. Thông báo nàythay thế thông báo số 791/BNN-KH ngày 26/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN tỉnh Phú Thọ;
- Lưu VT, KH(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng