NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-----------------

Số: 6366/NHNN-TT

V/v: thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;

- Vụ Tài chính - Kế toán;

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Văn phòng đại diện NHNN tại TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Quản trị NHNN.

Thực hiện chức năng quản lý hoạt động thanh toán và giám sát các hệ thống thanh toán, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 76/NHNN-DTH3 ngày 12/8/2009; đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 490/NHNN-VIL4 ngày 13/8/2009 về việc tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo các đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp ( mã ngân hàng 87310001) mở tài khoản tiền gửi và thực hiện giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long (mã ngân hàng: 86310001) mở tài khoản tiền gửi và thực hiện giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước khi nhận được Công văn này cần cập nhật và theo dõi chặt chẽ danh sách các đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã giam gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước để thực hiện giao dịch thanh toán chính xác, an toàn./.

THỐNG ĐỐC

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Thị Kim Chinh