NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-------------------

Số: 6367/NHNN-TT

V/v: thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;

- Vụ Tài chính - Kế toán;

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Văn phòng đại diện NHNN tại TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Quản trị NHNN.

Thực hiện chức năng quản lý hoạt động thanh toán và giám sát các hệ thống thanh toán;

Căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 259/NHNN-QNG4 ngày 13/8/2009,

Căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 470/NHNN-QTR3 ngày 10/8/2009,

Căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 257/NHNN-KGI ngày 12/8/2009,

Căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 491/NHNN-VIL4 ngày 13/8/2009,

Căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 777/NHNN-TTH4 ngày 10/8/2009,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo về việc thay đổi tên dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán như sau :

1. Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quảng Nam – Phòng Giao dịch Quảng Ngãi ( mã ngân hàng : 51304001) thành : Ngân hàng TMCP Đông á - Chi nhánh Quảng Ngãi.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

2. Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh – Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Quảng Trị (mã ngân hàng : 45309001) thành : Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc Doanh – Chi nhánh Quảng Trị.

3. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch Kiên Giang ( mã ngân hàng : 91348001) thành : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Kiên Giang.

4. Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh – Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Vĩnh Long( mã ngân hàng : 86309001) thành : Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc Doanh – Chi nhánh Vĩnh Long.

5. Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch số 5 tại Huế ( mã ngân hàng : 46352001) thành : Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Thùa Thiên Huế.

6. Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Thành phố Huế( mã ngân hàng 46304001) thành : Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Thành phố Huế.

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước khi nhận được Công văn này cần cập nhật danh sách các đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã giam gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước để thực hiện giao dịch thanh toán chính xác, an toàn./.

TL. THỐNG ĐỐC

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Thị Kim Chinh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?