NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------------
V/v: Đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Các ngân hàng thương mại
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5382/VPCP-KTTH ngày 05/8/2011 về đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại:
1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh, ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, góp phần duy trì, mở rộng sản xuất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm.
2. Chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các cơ sở chăn nuôi theo quy định hiện hành với lãi suất hợp lý. Ưu tiên cho vay đối với các cơ sở chăn nuôi, các dự án, phương án sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với lưu thông lương thực, thực phẩm đến các khu vực tiêu dùng đông dân cư.
3. Thực hiện đúng các quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010. Có chính sách điều hòa, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn để cho vay các cơ sở chăn nuôi, các địa bàn trọng điểm, có nhu cầu cấp bách về vốn để thực hiện đầu tư, tạo vùng và vành đai thực phẩm, rau xanh gắn với phương án lưu thông, phân phối có hiệu quả đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt.
4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Trường hợp khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại nợ, xử lý nợ vay bị thiệt hại và tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng được tiếp tục vay vốn để duy trì và mở rộng sản xuất theo quy định hiện hành.
5. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Thành phố trong việc xây dựng và đầu tư vốn cho các phương án, dự án sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả; kiểm tra, giám sát quá trình cho vay và xử lý các khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với các khách hàng vay vốn trên địa bàn.
6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nắm bắt kịp thời tình hình cho vay vốn của các Ngân hàng thương mại đối với các khách hàng vay vốn theo nội dung công văn này và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 2569/NHNN-VP ngày 1/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
7. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, báo cáo Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý kịp thời.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, TP;
- Vụ CSTT, CQTTGSNH;
- Lưu VP, Vụ TD.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC


Nguyễn Đồng Tiến

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?