BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 637/BGTVT-TC
V/v: Thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Biển Đông (nay là Banquản lý dự án 6) thì Dự án công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 địa phậntỉnh Lâm Đồng và Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70B đoạn Km0 – Km7+605 là dựán nhóm B do Ban quản lý dự án Biển Đông làm chủ đầu tư. Do vậy, theo quy địnhtại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốnnhà nước, việc thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án này thuộcthẩm quyền của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải yêu cầuBan quản lý dự án 6 lập quyết toán và tổng hợp hồ sơ quyết toán liên quan trìnhCục Đường bộ Việt Nam phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường