BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sở Chỉ huy- Cơ quan Bộ Quốc phòng (DA 678)

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009.

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1453/BQP-KHĐT ngày 31/3/2009 của Quý Bộ về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốcphòng (dự án 678). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

Về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư:

Theo Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của Ban quản lý dự án678, dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốc phòng bao gồm 11 dự ánthành phần; đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 05 dự án (Thủ tướng Chính phủ phêduyệt 02 dự án số 2, 3/678; Bộ Quốc phòng phê duyệt 03 dự án số 1,5,8/678); hiệnnay đang trình thẩm định phê duyệt các dự án 6,7 và tiếp tục trình các dự án 4,11.Một số dự án thành phần đã triển khai thực hiện, có dự án đã cơ bản hoàn thành.Thời gian thực hiện dự án năm 1999-2008.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báosố 50/TB-VPCP ngày 21/3/2005 về việc thu hồi khu đất phía Tây đường Nguyễn Tri Phương,trong đó có Nhà khách 51B Phan Đình Phùng (DA 06/678), khu Bảo tàng Lịch sử Quânsự Việt Nam (DA 10) đã làm thay đổi quy hoạch xây dựng của dự án; đồng thời do thờigian thực hiện dự án kéo dài nhiều năm, cơ chế, chính sách của Nhà nước có nhiềuthay đổi, giá cả vật tư, vật liệu có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến kế hoạch triểnkhai của dự án; do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việcxin điều chỉnh dự án trên.

2. Căn cứ các quy định theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; căn cứ vàomục tiêu, yêu cầu sử dụng công trình và các điều kiện cần thiết khác, đề nghị BộQuốc phòng nghiên cứu lập điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với từng dự ánthành phần; tổng mức đầu tư xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ vàphù hợp với độ dài thời gian xây dựng công trình; tiến hành các thủ tục thẩm địnhvà phê duyệt dự án theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợpvà đảm bảo hiệu quả dự án.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Quốc phòngnghiên cứu, tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho dự án,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (TTH - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh