BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 637/LĐTBXH-LĐTL
V/v xây dựng đơn giá tiền lương năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP Nghịđịnh số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày28/5/2007; Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 và Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủtrưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế do Thủ tướngChính phủ quyết định thành lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhànước hạng đặc biệt:

1. Chỉ đạo các công ty nhà nước,công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệthuộc quản lý sớm thực hiện việc xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lươngnăm 2010 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên(hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc:

- Đối với công ty nhà nước thựchiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy địnhtại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội.

2. Đối với công ty mẹ và cáccông ty con trong Tập đoàn kinh tế trong thời gian chờ hướng dẫn xác định tiềnlương theo quy định tại Nghị định số 101/2009/NĐ-CP và các công ty tại điểm 1nêu trên trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương thì căncứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các công ty tạm ứng tối đa không quá 80%mức đơn giá tiền lương hoặc tiền lương bình quân năm 2009 để trả cho người laođộng và thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủtịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc công ty.

3. Tổng hợp, báo cáo về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội tình hình đăng ký đơn giá tiền lương, thẩm địnhquỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thànhviên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2010 và tình hìnhthực hiện năm 2009 về lao động, tiền lương, thu nhập của các công ty thuộcquyền quản lý theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơquan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Chủ tịch Hội đồng quản trị TổngCông ty hạng đặc biệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định củaNhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân