BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 637/TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1812/CT /KTT ngày 24/10/2007 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hỏi về ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp doanh nghiệp cổ phần thay đổi người góp vốncao nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều33, Chương III, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủquy định: “Trong trường hợp có sự thay đổi nhà đầu tư, nhà đầu tư mới chỉ cầnlàm thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật tại cơ quan nhànước có thẩm quyền và đăng ký đổi tên chủ đầu tư tại cơ quan đã quyết định cấpưu đãi đầu tư Nhà đầu tư mới tiếp tục được hưởng các ưu đãi vả có trách nhiệmthực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong thời gian còn lại của dự án”.

Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp Công ty xây dựng Thái Lào được cấp Giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư, theo đó, Công ty được miễn thuế TNDN trong thời gian 03 năm, giảm 50%thuế TNDN trong 07 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế; tuy nhiên, kểtừ thời điểm thành lập, Công ty không đáp ứng được các điều kiện để được hưởngưu đãi (do ông Hà Xuân Thuỷ, chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đồng thờilà giám đốc một doanh nghiệp khác) nên Công ty không được hưởng ưu đãi miễn thuếTNDN năm 2001 và 2002; đến tháng 02 năm 2003, Công ty đáp ứng được các điều kiệnđể được hưởng ưu đãi (ông Hà Xuân Thuỷ thôi giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trịcủa Công ty) thì Công ty được hưởng các ưu đãi về đầu tư kể từ năm 2003 đến hếtkhoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Lào Cai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Xây dựng Thái Lào;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương