BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6372/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác quản lý giá tính thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Qua kiểm tra thông tin trên Hệ thống dữ liệu GTT01, Tổng cụcHải quan thấy việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá tính thuế đối với hànghóa nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng không đúng quy định. Cụ thể:

1- Không xác định dấu hiệu nghi vấn theo quy định tại điều24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính đối với mặthàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn DMQLRR cấp Tổng cục và DMQLRR cấpCục (phụ lục tờ khai đính kèm).

2- Xác định dấu hiệu nghi vấn nhưng không tổ chức tham vấntheo quy định tại điểm 3 điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010của Bộ Tài chính đối với mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn mứcgiá kiểm tra DMQLRR cấp Tổng cục và DMQLRR cấp Cục (phụ lục tờ khai đính kèm).

3- Xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn nhưng xácđịnh mức giá sau tham vấn thấp hơn mức giá DMQLRR cấp Tổng cục, DMQLRR cấp Cục(phụ lục tờ khai đính kèm).

4- Về việc cập nhật dữ liệu.

- Cập nhật dữ liệu thiếu, cập nhật không đầy đủ dữ liệu, cụthể tra cứu dữ liệu từ ngày 15/8/2013 đến 01/10/2013 loại hình NKD01 tại CụcHải quan thành phố Đà Nẵng thiếu 138 tờ khai tương đương 4.499 dòng hàng chưaxác định trị giá (màn hình chụp đính kèm).

- Cập nhật dữ liệu chậm vào hệ thống GTT01. Ví dụ mặt hàngcụm động cơ hoàn chỉnh, xuất xứ Thái Lan đăng ký nhập khẩu tại tờ khai 261/NKDngày 26/6/2013 nhưng đến ngày 06/8/2013 mới cập nhật tờ khai vào hệ thống (chậm40 ngày). Mặt hàng cụm động cơ hoàn chỉnh xuất xứ Thái Lan đăng ký tờ khai 260/NKD ngày 26/6/2013 nhưng đến ngày 18/7/2013 mới cập nhật vào hệ thống (chậm22 ngày). Mặt hàng vải dệt thoi nhập khẩu đăng ký tờ khai 1284/NKD ngày08/5/2013 nhưng đến ngày 28/5/2013 mới cập nhật tờ khai vào hệ thống (chậm 20ngày). Mặt hàng gạch lát nền, xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu đăng ký tờ khai 1567/NKD ngày 03/6/2013 nhưng đến ngày 03/7/2013 với cập nhật tờ khai vào hệthống (chậm 30 ngày). Mặt hàng xe đạp điện nhập khẩu đăng ký tờ khai 1565/NKDngày 03/6/2013 nhưng đến 17/7/2013 mới cập nhật tờ khai vào hệ thống (chậm 44 ngày).

- Cập nhật tên hàng không đầy đủ thông tin chi tiết. Ví dụ:Tờ khai 60/NKD ngày 16/8/2013 nhập khẩu bình ắc quy thiếu thông tin model, nhãnhiệu, hiệu điện thế, cường độ dòng điện...Tờ khai 3547/NKD ngày 06/9/2013 và TK 3548/NKD ngày 06/9/2013 nhập khẩu Tổ máy phát điện không có hiệu, model, côngsuất Tờ khai 56/NKD ngày 24/7/2013 nhập khẩu mặt hàng bộ sạc, bơm thủy lựckhông có thông tin moldel, nhãn hiệu, sạc dùng cho cái gì, công suất....

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, quy trình ban hành kèm theo quyếtđịnh số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 và các văn bản hướng dẫn về việc xác định trịgiá của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

1/ Thực hiện kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chứctham vấn để bác bỏ trị giá khai báo, xác định giá theo đúng quy định tại cácvăn bản hướng dẫn nêu trên, trên cơ sở mặt hàng giống hệt, tương tự trên GTT01và các nguồn thông tin khác thu thập được theo quy định tại Quyết định1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chấm dứt tình trạngkhông xác định dấu hiệu nghi vấn hoặc xác định dấu hiệu nghi vấn nhưng không tổchức tham vấn hoặc xác định trị giá thấp hơn cơ sở dữ liệu như các trường hợpnêu tại phụ lục công văn này và các trường hợp tương tự khác.

2/ Làm rõ nguyên nhân Công chức, Lãnh đạo bộ phận có liênquan đến sai sót trên theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 30 Thông tư số205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính do không xác định dấu hiệunghi vấn, không tổ chức tham vấn và chấp nhận giá tính thuế sau tham vấn thấphơn cơ sở dữ liệu giá, không đúng theo quy định đối với các trường hợp nêu tạiphụ lục kèm theo công văn này.

3/ Rà soát, kiểm tra lại thực trạng công tác cập nhật dữliệu, kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế tại địa phương để xử lý,khắc phục các trường hợp tương tự. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đối với cáccá nhân, bộ phận có liên quan đến việc cập nhật, kiểm tra, tham vấn và xác địnhtrị giá để chấm dứt tình trạng kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá khôngđúng quy định.

4/ Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chịu tráchnhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục nếu trong đơn vị tiếp tục xảy ra tình trạng kiểmtra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và xác định trị giá tính thuế khôngđúng quy định.

5/ Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1, 2 và 3 nêu trên về Tổngcục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 10/11/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố ĐàNẵng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường