BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6378/TCHQ-CNTT
V/v triển khai Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 18/9/2013 Bộ trưởng Bộ Tàichính đã ban hành Quyết định 2341/QĐ-BTC quy định về lộ trình triển khai sửdụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử, theo đó từ ngày1/11/2013 các doanh nghiệp sẽ sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hảiquan điện tử.

Tổng cục Hải quan và các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố đã thực hiện nhiều các hoạt động tuyên truyền, phổ biếnthông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp đến các doanh nghiệpđang tham gia thủ tục hải quan điện tử về quy định này. Đến thời điểm hiện tạiđã có nhiều doanh nghiệp đăng ký chữ ký số thông qua Cổng thông tin điện tử Hảiquan.

Do số lượng doanh nghiệp hiện thamgia thủ tục hải quan điện tử là rất lớn, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan thông báo chỉ đạo của Lãnhđạo Bộ Tài chính tới các đơn vị:

- Từ ngày 1/11/2013 đối với cácdoanh nghiệp chưa kịp đăng ký chữ ký số theo quy định tại Quyết định số2341/QĐ-BTC vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan điện tử sử dụng tài khoảnđã đăng ký với cơ quan Hải quan;

- Đối với các doanh nghiệp đã tiếnhành đăng ký sử dụng chữ ký số, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành tiếpnhận khai hải quan điện tử sử dụng chữ ký số;

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phốtiếp tục tuyên truyền, phố biến tới doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình đăng kývà sử dụng chữ ký số khi thực hiện khai hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan tiếp tục theo dõitiến độ đăng ký chữ ký số để báo cáo Bộ Tài chính xác định thời điểm việc sửdụng chữ ký số khi thực hiện khai hải quan điện tử là bắt buộc.

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đềnghị các đơn vị tổng hợp báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kêhải quan) để hướng dẫn, xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh