BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 637TC/TCT
V/v: Thuế TNDN bổ sung

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

BộTài chính nhận được công văn số 1577/CV-KT04 ngày 14/8/2004 về việc khiếu nạiQuyết định số 3531 QĐ/CT-DNNN2 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc truy thuthuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu đề nghịcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8258 BKH/PTDN ngày 23/12/2004 về việcưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Cácưu đãi về thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 22/2001/TT-BTCngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế chocác đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 và Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế chocác đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên(Thông tư số 22/2001/TT-BTC áp dụng cho năm 2001; Thông tư số 98/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính áp dụng cho 2002, 2003; năm 2004 đã bỏ quyđịnh thu thuế TNDN bổ sung).

Dovậy, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thuộc đối tượng ưu đãi thuế TNDN vàthuế TNDN bổ sung theo các quy định trên, không thuộc đối tượng điều chỉnh thuếTNDN bổ sung theo Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính đểtạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu kinh doanh ổnđịnh, phát triển và phù hợp với tình hình thực tế kiểm tra quyết toán thuế tạiNgân hàng này.

BộTài chính có ý kiến để Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu , Cục thuế TP. HồChí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC, TH), TCT {(HC), DNNN (2b)}

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung