BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý cấp Giấy CNĐT cho Công ty TNHH Hanshin Airteck Vina

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2014

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5174/KH &ĐT-ĐTNN ngày 31/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vềviệc góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Hanshin Airteck Vina, BộKế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh vàmục tiêu của dự án:

- Dịch vụ xây dựng công trìnhkỹ thuật dân dụng (CPC 513); lắp đặt hệ thống điện (CPC 516); lắp đặt hệ thống cấp,thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (CPC 516); lắp đặt hệ thống xây dựngkhác: lắp đặt hệ thống trang trí, nội thất cho các công trình xây dựng (CPC511, 515, 518); hoàn thiện công trình xây dựng (CPC 517) là không trái với quyđịnh và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (biểu cam kết cụthể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu thực hiện quyền nhậpkhẩu các hàng hóa có mã HS đăng ký trong hồ sơ là không trái với quy định và lộtrình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (biểu cam kết cụ thể về dịch vụcủa Việt Nam trong WTO) và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) về lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hànghóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Với các mục tiêu nói trên, đềnghị Quý Sở tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương về việc đáp ứngcác điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của Dự án đềnghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nộixem xét, quyết định theo thẩm quyền.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng