BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1638/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Ban Điều Hành Dự Án Câu Lạc Bộ Thể Thao Phú Thọ

Trả lời công văn số 10/2007/CV-PTngày 03/4/2007 của Ban Điều hành dự án Câu lạc bộ thể thao Phú Thọ về việc miễnthuế tổ chức đua ngựa từ thiện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuếGTGT, Luật thuế TTĐB và Luật thuế TNDN thì trường hợp ban điều hành dự án Câulạc bộ thể thao Phú Thọ tổ chức cuộc đua ngựa từ thiện thì doanh thu từ hoạtđộng tổ chức đua ngựa phải kê khai nộp thuế GTGT; doanh thu từ hoạt động kinhdoanh giải trí đặt cược phải kê khai nộp thuế TTĐB; thu nhập phát sinh từ việctổ chức cuộc đua ngựa phải kê khai nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Banđiều hành dự án Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức hỗ trợ - giáo dục trẻ em thiệt thòi Việt Nam
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương