BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6380/BNN-HTQT
V/v: Rót vốn cho nhà thầu tư vấn quốc tế BRI, dự án CPIM-AFD (lần 3)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-BNN-HTQT của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2006 phê duyệt dự án: “Tăngcường thể chế CPIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợicó sự tham gia của người dân ở Ninh Thuận và Sơn La” và giao cho Trung tâm tưvấn PIM làm chủ dự án;
Căn cứ thỏa ước số CVN 301601E được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn với Cơ quan phát triển Pháp ngày 24 tháng 05 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/10/2008 của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung điều 3 Quyết định số 790/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/3/2007;
Căn cứ công văn số 87CV/TTPIM ngày 25/08/2010 của Trung tâm tư vấn PIM về việcđề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi yêu cầu rót vốn sang Cơ quanPhát triển Pháp,
Căn cứ văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày14/1/2010 ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốctế thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký đề nghị rút vốn cho dự án“Tăng cường thể chế PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủylợi có sự tham gia của người dân ở Ninh Thuận và Sơn La”;

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đề nghị Cơ quan phát triển Pháp (AFD) chuyển cho nhàthầu tư vấn quốc tế BRL thuộc dự án CPIM – AFD số tiền 102 404.5 Euro (Mộttrăm linh hai nghìn bốn trăm linh bốn phẩy năm euro). Số tiền trênchuyển vào tài khoản sau:

For foreign currency in EUROS:

Bank; NATIXIS agence deMarseille

BIC: CCBPERPP926

IBAN: FR76 3000 7530 3704 21890400 019

Account owner: BRL INGENIERIE1105 AV Pierre Mendes France 30 000 Nimes FRANCE.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơquan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PIM, Viện KHTL VN;
- Lưu VT, HTQT (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa