BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6381/TCHQ-TXNK
V/v Miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1978/HQHN-TXNKngày 26/10/2011 của Cục Hải quan TP. Hà Nội và các hồ sơ có liên quan về việcxác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Điện Staley Việt Nam, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì dựán sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãiđầu tư quy định tại điểm 29 Phụ lục I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP được miễnthuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP;để được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án thì khi làmthủ tục hải quan, doanh nghiệp phải cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi khi dựán đi vào hoạt động sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động; bản cam kếtchịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 laođộng.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tạicông văn số 11818/BTC-TCHQ ngày 05/9/2011 thì căn cứ để xác định dự án đầu tưcó sử dụng tài sản từ 500 lao động trở lên áp dụng đối với các dự án được cấpGiấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành (ngày 1/10/2010) là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầutư; hoặc Luận chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư củadoanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/10/2010.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căncứ quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn hiện hành, kiểm tra hồ sơdoanh nghiệp cung cấp, làm rõ việc chưa có đầy đủ hồ sơ để được ưu đãi theolĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5000 lao động tại thời điểm Đoàn kiểmtra của Tổng cục Hải quan thực hiện công tác kiểm tra; trường hợp có nghi ngờthì thực hiện kiểm tra thực tế tại dự án, nếu có đủ cơ sở xác định dự án thuộclĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5000 lao động thì xem xét miễn thuếnhập khẩu hàng hóa nhập khẩu cho dự án theo quy định. Trường hợp không có đủ cơsở thì không xem xét miễn thuế cho dự án nói trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến nêutrên để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường