BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6382/BKHĐT-KTCN
V/v góp ý kiến về thuế nhập khẩu linh kiện, vật tư của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phúc đáp công văn số 4347/VINACOMIN-KT ngày 16/8/2013 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam vềviệc áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với các chi tiết linh kiện, vật tư của Dựán bôxit Tân Rai, Lâm Đồng (danh mục chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu đồngbộ thuộc Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng kèm theo công văn số 6144/BCT-CNNg ngày11/7/2013 của Bộ Công Thương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo ý kiến xác nhận của Bộ CôngThương tại công văn số 6144/BCT-CNNg ngày 11/7/2013 và giải trình của Tập đoàncông nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 3600/VINACOMIN-KT ngày9/7/2013 và công văn số 4347/VINACOMIN-KT ngày 16/8/2013 thì các chi tiết linhkiện, vật tư được gia công định hình, sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế, đồngbộ với dây chuyền thiết bị để hình thành tài sản cố định của gói thầu EPC Nhàmáy alumin và nếu các chi tiết linh kiện, vật tư nêu trên chế tạo trong nước sẽkhông đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án.

Trong trường hợp này, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư thống nhất với ý kiến của Bộ Công Thương là các chi tiết linh kiện,vật tư nhập khẩu đồng bộ thuộc Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng nêu trên có thểxem xét như loại trong nước chưa sản xuất được vì nếu sản xuất trong nước thìsẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án. Bộ CôngThương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đảm bảo và chịu tráchnhiệm về tính chính xác của việc xác nhận này.

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương;
- Lưu VT, Vụ KTCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung