B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6383/BTC-TCT
V/v xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thờigian vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của các tổ chức,cá nhân về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thunhập cá nhân (TNCN) theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửađồi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

- TạiĐiều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định: "Đối tượng nộpthuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiếm nghèo ảnh hưởngđến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hạinhưng không vượt quá số thuế phải nộp."

- TạiĐiều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: "Người nộp thuế gặp khó khăndo thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiềm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộpthuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quásố thuế phải nộp."

Thựchiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bệnh hiểm nghèo đế xác định cánhân mắc bệnh hiềm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân tại công văn số31291VPCP-KTTH ngày 06/5/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên thì bệnh hiểm nghèo để làm cơsở xét giảm thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hươngdẫn thi hành Luật được thực hiện theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danhmục được áp dụng từ năm 2014 đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định,hướng dẫn về Danh mục bệnh hiềm nghèo thì việc xét giảm thuế TNCN đối với cánhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quyđịnh.

BộTài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đượcbiết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Y tế;

-
Website TCT;
- Lưu: VT,
TNCN (VT, TNCN) .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC

BỆNH HIỂM NGHÈO LÀM CƠ SỞ XÉT GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNCHO NGƯỜI NỘP THUẾ MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ65/2013/NĐ-CP

1. Ung thư

16. Teo cơ tiến triển

30. Bệnh Lupus ban đỏ

2. Nhồi máu cơ tim lần đầu

17. Viêm đa khớp dạng thấp nặng

31. Ghép cơ quan (ghép tim, ghép gan, ghép thận)

3. Phẫu thuật động mạch vành

18. Hoại thư do nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết

32. Bệnh lao phổi tiến triển

4. Phẫu thuật thay van tim

19. Thiếu máu bất sản

33. Bỏng nặng

5. Phẫu thuật động mạch chủ

20. liệt hai chi

34. Bệnh cơ tim

6. Đột quỵ

21. Mù hai mắt

35. Bệnh Alzheimer hay sa sút trí tuệ

7. Hôn mê

22. Mất hai chi

36. Tăng áp lực động mạch phổi

8. Bệnh xơ cứng rải rác

23. Mất thính lực

37. Bệnh rối loạn dẫn truyền thần kinh vận động

9. Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ

24. Mất khả năng phát âm

38. Chấn thương sọ não nặng

10. Bệnh Parkinson

25. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

39. Bệnh chân voi

11. Viêm màng não do vi khuẩn

26. Suy thận

40. Nhiễm HIV do nghề nghiệp

12. Viêm não nặng

27. Bệnh nang tuỷ thận

41. Ghép tuỷ

13. U não lành tính

28. Viêm tuỵ mãn tính tái phát

42. Bại liệt

14. Loạn dưỡng cơ

29. Suy gan

15. Bại hành tuỷ tiến triển