BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6383/TCĐBVN-TCCB
V/v nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các tổ chức tham mưu, giúp việc Tổng Cục trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về quản lý công chức, viên chức và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 14451/BGTVT-TCCB ngày 14/11/2014 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức; để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ,đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng tại văn bản số 14451/BGTVT-TCCB ngày14/11/2014 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức,viên chức.

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin đường bộ:

a) Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải, đề xuất phương án, cơ chế giám sát hoạt động truy cập internet của các máy tính thuộc hệ thống mạng LAN của cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc Tổng cục quảnlý việc truy cập các trang thông tin điện tử của các máy tính nội bộ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Sao gửi kèm theo Văn bản số 14451/BGTVT-TCCB ng ày 14/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy Tổng cục;
- Công Đoàn Tổng cục;
- Vụ TCCB - Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền