TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6387/CT-TTHT
V/v: bù trừ thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang
Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình,Q.1, Tp.HCM
Mã số thuế : 0300363808

Trả lời văn thư số 885/ĐQ .TCKT ngày 19/7/2011 của Công ty vềviệc bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản thuế phải nộp Ngân sách Nhànước, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 28 chương III Thông Tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế nộp thừa:

“Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạtnộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế,tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau.

- Trường hợp người nộp thuế được hoàn trả đồng thời có nghĩavụ phải nộp các khoản thu khác, nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trảvới khoản phải nộp thì phải lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫusố 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó ghi rõ nội dung phần đềnghị bù trừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan thuế nơi hoàn trả để xem xét giảiquyết. Cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫusố 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này để vừa giải quyết hoàn thuế đồng thờikết hợp thu số tiền thuế, tiền phạt còn nợ ngân sách nhà nước, gửi người nộpthuế.

...

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếptheo.

Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với sốtiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế được thực hiệntự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế. ”

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty được bù trừ số tiền thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừa với số tiền thuế TNDN phải nộp ngân sách nhànước của kỳ nộp tiếp theo. Trường hợp Công ty muốn bù trừ số tiền thuế TNDN nộpthừa với số tiền thuế phải nộp của các loại thuế khác phải lập giấy đề nghịhoàn trả thu Ngân sách Nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ), trong đó ghi rõ số tiền thuế TNDNnộp thừa đề nghị hoàn trả, số tiền thuế đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp NSNN.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngqui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P.KTT4
- Lưu (TTHT, HC).
1363-118157/11-NBT

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga