BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6388/BNN-KHCN
V/v cung cấp thông tin mạng lưới truyền thông môi trường

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Tổng cục Môi trường
(Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường)

Phúc đáp côngvăn số 1798/TCMT-ĐTTTMT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Tổng cục Môi trường vềviệc điều tra hiện trạng mạng lưới truyền thông môi trường, Vụ Khoa học Côngnghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xin cung cấp thôngtin liên quan đến chủ đề trên tới Tổng cục Môi trường như sau: (Xem phụ lụcđính kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Mạch

PHỤ LỤC

PHIẾUĐIỀU TRA MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 6388/BNN-KHCN ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn)

Tên đơn vị (Tênđầy đủ tiếng Anh, tiếng Việt): Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Department ofScience, Technology and Environment – Ministry of Agriculture and Ruraldevelopment)

Địa chỉ: Số2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38237534 Fax: 04.38433637

Website:http://vnast.gov.vn

Người liênhệ: Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phòng Quản lý môi trường

Điện thoại: 0437347136 Email: [email protected]

1. Năng lực của đơn vị trongcông tác truyền thông môi trường (Nhân lực/trình độ chuyên môn/trang thiết bị)

Vụ Khoa học Côngnghệ và Môi trường là cơ quan tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nướctrong lĩnh vực môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà mộttrong những nhiệm vụ cụ thể là xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụtruyền thông, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nôngthôn. Với vai trò là cơ quan đầu mối, hàng năm, Vụ Khoa học Công nghệ và Môitrường đều có các cơ quan Cục chuyên ngành, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ vàđoàn thanh niên xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông nhằm bảo vệmôi trường.

2. Tóm tắtthành tựu trong công tác truyền thông môi trường từ 2005 – 2010

Công tác tuyêntruyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nông nghiệp vànông thôn là một trong những hoạt động quan trọng và được ưu tiên thực hiệntrong công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tàinguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thếgiới, ngày quốc tế đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đềuphát động phong trào và có các hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường nông nghiệpvà nông thôn tới các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ. Các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ cũngtổ chức các hoạt động tuyên truyền về môi trường và tầm quan trọng của bảo vệmôi trường tới các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, các đối tượng nông dân, ngư dânsống ở các vùng nông thôn, miền núi, ven biển và hải đảo qua các hình thứctuyên truyền trên báo, đài, tranh cổ động, in và phát tờ rơi.

Hoạt động tuyêntruyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường nông nghiệpvà nông thôn cũng được lồng ghép trong các chương trình hội nghị, hội thảo vàđào tạo tập huấn; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đã xuất bản chuyên đề về môitrường nông nghiệp nông thôn; tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng hợp lýphân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho nông sản và môi trường; xây dựngtrang Web về môi trường nông nghiệp (http://eds.mard.gov.vn); tham gia hội chợcông nghệ môi trường toàn quốc nhằm khuyến khích các nghiên cứu phát minh bảovệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đồng thời nâng cao nhậnthức của cộng đồng, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường của Ngành.

3. Phươnghướng công tác truyền thông môi trường đến năm 2015

Tại Quyết địnhsố 2693/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường nông nghiệp,nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, Chương trình số 3: Thông tin truyền thông bảovệ môi trường nông nghiệp, nông thôn là một trong những chương trình ưu tiênthực hiện nhằm nâng cao được nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhànước, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường nông nghiệp, nôngthôn. Ngoài ra, định hướng trong những năm tiếp theo, công tác truyền thông môitrường sẽ được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên trong tất cả các lĩnh vựcchuyên ngành, các điểm nóng, bức xúc về môi trường nhằm tạo ra bước chuyển biếnlớn trong nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.