BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6391/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4722/HQHP-TXNK ngày 26/6/2015 của Cục Hảiquan Tp.Hải Phòng báo cáo vướng mắctrongquá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 vềthứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì:

“Trường hợp người nộp thuế vừa có s tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu,tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiềnphạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự sau đây:

...2. Đối với các loạithuế do cơ quan hải quan quản :

a) Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượngáp dụng các biện pháp cưỡng chế;

b) Tiền chậm nộp thuộc đi tượng áp dụng các biện pháp cưỡngchế;

c) Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụngcác biện pháp cưỡng chế;

d) Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượngáp dụng các biện pháp cưỡng chế;

đ) Tiền thuế phát sinh;

e) Tiền phạt.

Theo quy định nêu trên thì việc bù trừ tiền thuế được thựchiện khi doanh nghiệp nợ tiền thuế quá hạn, quá hạn quá 90 ngày, tiền chậm nộp,tiền phạt. Đ nghị Cục Hải quan Tp.Hải Phòngnghiên cứu thực hiện hoàn và bù trừ tiền thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang