BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6392/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh.

Trả lời công văn s1308/HQHCM-TXNK ngày 20/5/2015 của Cục Hải quan TP.H Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế giátrị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng bị tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Luật thuế GTGT số 31/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật thuế GTGT; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối vớilô hàng nhập khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH TM Hoàng Dung nhậpkhẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệpđã nộp thuế GTGT và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp đượchoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp tha.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế;
- Vụ PC (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng