VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6392/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn chỉnh Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin XTTM

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạiTờ trình số 6480/TTr-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2015 về Đán nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại (Đề án); Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương:

1. Giảitrình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và làm rõ cơ sở cakhái toán kinh phí thực hiện Đ án.

2. Rà soátđể bảo đảm giải pháp đề ra trong Đề án là cn thiết vàphù hợp (lưu ý những giải pháp hiện nay đã phổ biến như xây dựng hệ thống thưđiện tử...). Sử dụng tối đa cơ s hạ tầng kỹ thuật hiệncó và ưu tiên thuê dịch vụ theo Quyết định s 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thíđiểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

3. Rà soát,làm rõ vai trò của các Bộ, hiệp hội ngành hàng và tiến độ thực hiện Đề án theotừng năm để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện Đ án.

4. Hoàn chỉnhĐ án và dự thảo Quyết định, trìnhThủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Công Thương biết, thc hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
Bộ Tài chính;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, TKBT, TH; TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp