TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6393/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Kärcher
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311978722

Trả lời văn bản số 06-CV/ 2014/KAVNngày 07/7/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2e Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quyđịnh của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, sử dụng phần mềm xuất hóađơn Quickbook (đã đăng ký với cơ quan thuếtheo văn bản số 01-VB/ 2014/KAVN ) mặc định có đơn vị tiền tệ trước sốtiền và không thể xóa bỏ (ví dụ như sau: VND 1.000.000), nếu các chỉ tiêu khácnhư tên, địa chỉ, mã số thuế, … lập đúng quy định thì những hóa đơn này vẫnđược chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạivăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2216_169303 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga