BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63 TCT/DNK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH cơ khí thương mại Quốc Minh
(Đ/c: 251 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 75/CVQM /04 ngày7/12/2004 của Công ty TNHH cơ khí thương mại Quốc Minh về việc hướng dẫn chínhsách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 23, Mục II,Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếGTGT thì dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cho doanh nghiệp Việt Nam kinhdoanh vận tải quốc tế là dịch vụ phục vụ trực tiếp cho vận tải quốc tế nênthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Công ty nhận sửa chữa tàu vận tảiquốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam phải yêu cầu bên giao sửa chữa photocopy(có xác nhận sao y bản chính) bản đăng ký vận tải quốc tế đã được cơ quan Thuếxác nhận để làm căn cứ phân biệt tàu vận tải quốc tế với vận tải nội địa, côngty phải lưu giữ và xuất trình với cơ quan Thuế khi được kiểm tra.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH cơ khí thương mại Quốc Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại TP HCM
- Cục thuế TP HCM
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến