BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 64/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrHngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trunghọc năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức biên soạn tàiliệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng với tất cả các môn học. Đếnnay, tài liệu đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn xong và đang pháthành tới các sở GDĐT, các trường THCS, THPT trong cả nước.

Để đảm bảo việc dạy học, kiểm tra,đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với năng lực nhận thức củahọc sinh; không làm quá tải nội dung dạy học; giúp học sinh thuận lợi trong việctự học, tự kiểm tra, đánh giá để nắm vững kiến thức, kỹ năng, Bộ GDĐT đề nghịcác sở GDĐT chủ động triển khai thực hiện một số hoạt động sau:

1. Tổ chức quán triệt phần Giới thiệuchung về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông trong tàiliệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng đến từng cơ sở giáo dục trunghọc, cán bộ, giáo viên.

2. Các đơn vị cần sớm liên hệ vớiNhà xuất bản giáo dục để kịp thời trang bị tài liệu đến cán bộ quản lý giáo dụcvà giáo viên để triển khai sử dụng từ đầu học kỳ 2, năm học 2009-2010.

Nhận được công văn này, đề nghị cácSở GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học triển khai thực hiện kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn