BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 64/BTTTT-KHTC
V/v thông báo danh mục dự án, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2008 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Quyết định số43/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008; Bộ Tàichính đã thông báo tổng kinh phí thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thôngtin năm 2008 của Quý cơ quan (công văn số 48/BTC-NSNN ngày 05/01/2009 của BộTài chính về việc thông báo kinh phí thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2008).

Theo nhiệm vụ được giao, BộThông tin và Truyền thông thông báo danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thôngtin năm 2008 được thực hiện với tổng kinh phí do Bộ Tài chính thông báo cho Quýcơ quan như Phụ lục kèm theo.

Đề nghị Quý Cơ quan triển khaicác dự án và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng kế hoạch đã đăngký và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông để Bộ Thông tinvà Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để biết);
- Lưu: VT, KHTC, ƯDCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

PHỤ LỤC

DANHMỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2008
(Phụ lục kèm theo công văn số 64/BTTTT-KHTC ngày 12/1/2009 của Bộ Thông tin vàTruyền thông)

Đơnvị tính : triệu đồng

TT

Dự án, nhiệm vụ

Tổng kinh phí theo thông báo của Bộ Tài chính tại công văn số 48/BTC-NSNN ngày 05/01/2009

Ghi chú

I

Đầu tư phát triển

A

Chuẩn bị đầu tư

B

Thực hiện đầu tư

II

Vốn sự nghiệp

1.100

1

Đào tạo sử dụng máy tính căn bản, CIO, cán bộ chuyên trách CNTT cho các đơn vị trực thuộc

2

Chi hoạt động thường xuyên Web, Trung tâm THDL tại Trung tâm Tin học VP UBND tỉnh

Tổng cộng

1.100