BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 64/BXD-KTXD
V/v: Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định và xây dựng Hải Dương

Trả lời văn bản số 05/CV-TV ngày10/3/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định và xây dựng Hải Dương về thẩmđịnh, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì đối với các công trìnhsử dụng vốn ngân sách nhà nước, trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh khôngvượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chiphí trong tổng mức đầu tư (bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng) thì chủ đầu tưtự điều chỉnh, sau đó phải báo cáo người quyết định đầu tư về kết quả điềuchỉnh; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp tổng mứcđầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phảibáo cáo người quyết định đầu tư cho phép trước khi thực hiện việc điều chỉnh.Phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phêduyệt phải được tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 6 Nghị định99/2007/NĐ-CP .

Công ty cổ phần Tư vấn kiểm địnhvà xây dựng Hải Dương căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn