BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3536/SXD-QLN ngày 15/6/2015của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn việc thành lập Ban quản trịnhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp chủ đầu tư nhà chung cư đã tổ chức hội nghị nhàchung cư theo quy định nhưng số lượng chủ sở hữu và người sử dụng tham gia hộinghị không đạt trên 50% so với tổng số chủ sở hữu và người sử dụng của nhàchung cư đó thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư cótrách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu trong thời hạn 30 ngày kể từkhi có văn bản đề nghị của chủ đầu tư. Kết quả của hội nghị do Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn tổ chức có giá trị áp dụng đối với các chủ sở hữu, ngườiđang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư được tổ chức theo đúng quyđịnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựngthành phố Đà Nẵng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VP, QLN(2b).

TL. BỘ TRƯỞNGCỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNNguyễn Mạnh Hà