BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 170/CT-KTTT ngày 02/6/2011 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011

Kínhgửi: Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số170/CT-KTTT ngày 02/6/2011 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng TâyHồ đề nghị hướng dẫn việc áp dụng Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP không áp dụng hồi tố đối với những trường hợp đã ký hợp đồng bán nhà ở trướcngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vì vậy, trong trường hợp Công ty CPđầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với kháchhàng trước ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thuộc diệnđược cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua. Công ty có tráchnhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sở hữu cho người muanhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Đối với công trình thương mạidịch vụ không phải là nhà ở thì không áp dụng các quy định của Nghị định số71/2010/NĐ-CP để giải quyết mà thực hiện việc bán, cho thuê theo quy định củapháp luật kinh doanh bất động sản.

Đề nghị Công ty CP đầu tư pháttriển nhà và xây dựng Tây Hồ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà