UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/ĐC-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2012

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾTĐỊNH SỐ 32/2011/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀNAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2012

Do sơ suất trong khâu đọc soát,Uỷ ban nhân dân tỉnh đính chính một số nội dung trong Quyết định số32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam vềviệc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012.

Tại Quy định giá các loại đấtnăm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Nam: Nay bổ sung thêm số liệu Giá đất còn thiếukhông ghi trong bảng giá đất (Bảng giá đất số 5: Giá đất ở tại khu vực nôngthôn các huyện Kim Bảng và Thanh Liêm), cụ thể như sau:

1. Trang 27: Vị trí 1, khu vực1, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng:

Đơnvị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên khu vực, vị trí

Ranh giới khu vực, vị trí

Giá đất

3

Xã Liên Sơn

3.1

Khu vực 1

Thôn Đồng Sơn

a)

Vị trí 1

- Vị trí 2 Quốc lộ 21A

- Đường trục thôn, xóm. Gồm:

+ Nhánh 1: Từ nhà ông Nhận đến nhà ông Dũng

+ Nhánh 2: Từ nhà Lộc đến nhà ông Lung

+ Nhánh 3: Từ nhà bà ơn đến nhà ông Rước

+ Nhánh 4: Từ nhà ông Thu đến nhà ông Thảo

+ Nhánh 5: Từ nhà bà Lương đến nhà ông Thay

+ Nhánh 6: Từ nhà ông Thanh đến nhà ông Lâm

600

2. Trang 35: khu vực 3, xã ThanhHà, huyện Thanh Liêm:

Đơnvị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá

Giá đất

4

Xã Thanh Hà

c

Khu vực 3

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

530

3. Trang 36: khu vực 3, xã LiêmPhong, huyện Thanh Liêm:

Đơnvị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá

Giá đất

5

Xã Liêm Phong

c

Khu vực 3

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

390

4. Trang 36: khu vực 3, xã ThanhLưu, huyện Thanh Liêm:

Đơnvị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá

Giá đất

6

Xã Thanh Lưu

c

Khu vực 3

Các đường trục thôn, xóm khác còn lại

390

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Xuân Vân