BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 64/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá qua các cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Top Tong Heng Import Export Co.Ltd.
(Địa chỉ: National Road N0 7, 5th Village, Veal Vong Commune, Kampong Cham District, Kampong Cham Province, King dom of Campuchia)

Trả lời công văn số 18/TTH ngày 26/12/2008 của Công ty vềviệc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Nguyên liệu lá thuốc lá của Công ty nhập khẩu vào ViệtNam (để gia công xuất khẩu) qua các cửa khẩu chính (cửa khẩu quốc gia) của ViệtNam, đề nghị Công ty trực tiếp liên hệ với Hải quan cửa khẩu chính (nơi nguyênliệu lá thuốc lá sẽ làm thủ tục nhập khẩu) để được hướng dẫn và giải quyết thủtục cụ thể.

2) Các cửa khẩu nêu tại công văn số 18/TTH dẫn trên chỉ lànhững cửa khẩu phụ, lối mở cụ thể là:

2.1- Quang Kim thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai là lối mởnằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu và nay không được công nhận là lối mở theo Quyếtđịnh số 3633/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 và công văn số 3084/UBND-TM ngày04/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

2.2- Sóc Giang thuộc tỉnh Cao Bằng là cửa khẩu phụ nằm trongKhu kinh tế cửa khẩu đã có đủ 03 lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch.

2.3- Lý Vạn, Pò Peo (tức Ngọc Khê) thuộc tỉnh Cao Bằng làcửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu đã có đủ 03 lực lượng Hải quan,Biên phòng, Kiểm dịch.

2.4- Bình Nghi thuộc tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu phụ nằm ngoàiKhu kinh tế cửa khẩu chưa có Hải quan và Kiểm dịch.

Do vậy, nguyên liệu lá thuốc lá của Công ty nhập khẩu vàoViệt Nam (để gia công xuất khẩu) như sau:

(1) Không được nhập khẩu qua Quang Kim, Bình Nghi.

(2) Được nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Sóc Giang như cửa khẩuchính (thực hiện theo điểm 1 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 của Thủtướng Chính phủ Việt Nam).

(3) Được nhập khẩu qua 02 cửa khẩu phụ Lý Vạn, Pò Peo (thựchiện theo điểm 2 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chínhphủ Việt Nam) sau khi có ý kiến của Bộ Công thương Việt Nam về việc: nguyênliệu nhập khẩu thuộc Danh mục mặt hàng cần nhập khẩu theo phân loại của Bộ Côngthương.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh