BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 64/TCT-TNCN
V/v Thù lao của tổ chức khấu trừ thuế và uỷ nhiệm thu

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 4743/CT-THNVDT ngày 19/12/2008 của CụcThuế tỉnh Long An về việc vướng mắc trong thực hiện trích thù lao thu nhập caonăm 2008 hoặc thuế thu nhập cá nhân năm 2009; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại côngvăn số 5229/BTC-TCT ngày 07/5/2008 và công văn số 13790/BTC-TCT ngày14/11/2008.

Tại điểm 2 công văn số 13790/BTC-TCT có nêu "Bên đượcuỷ nhiệm thu thuế không phải là người nộp thuế mà là bên thứ 3 làm trung giangiữa cơ quan thuế và nguồn nộp thuế".

Theo hướng dẫn trên thì các tổ chức, cá nhân chi trả thunhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cao không phải là đối tượng được uỷnhiệm thu thuế. Các tổ chức, cá nhân này có trách nhiệm nộp đủ 100% số thuế đãkhấu trừ vào NSNN và không được hưởng thù lao khi nộp thuế.

Từ ngày 01/01/2009, Luật thuế TNCN chính thức có hiệu lựcthi hành, các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thunhập cá nhân có trách nhiệm nộp đủ 100% số thuế đã khấu trừ vào NSNN và khôngđược hưởng thù lao khi nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải