BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/XNK-CN
V/v thủ tục tái nhập sữa bột thành phẩm để thay đổi bao bì và tái xuất

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Côngty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk

Cục Xuấtnhập khẩu nhận được công văn số 707/CV /CTS của Công ty CP Sữa Việt Nam -Vinamilk đề nghị hướng dẫn thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tự động cho mặt hàngsữa bột thành phẩm hiệu Dielac do Vinamilk tái nhập khẩu từ Iraq. Về vấn đềnày, Cục Xuất khẩu có ý kiến như sau:

1.Thông tư số 27/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 26 tháng 9 năm 2012quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với một số mặthàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010,theo đó, các mặt hàng được quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT bao gồm cảmặt hàng sữa bột, không phải đăng ký cấp phép nhập khẩu tự động tại Bộ CôngThương.

2.Thủ tục tái nhập khẩu lô hàng sữa bột đã xuất khẩu sang Iraq để thay đổi bao bìsau đó tái xuất trở lại Iraq của Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk được thựchiện tại cơ quan Hải quan theo các quy định hiện hành. Đề nghị Công ty liên hệvới cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

CụcXuất nhập khẩu thông báo quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
-
Lưu: VT, CN, huongnth.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà