TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6401/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Pepsico Việt Nam
Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300816663

Trả lời văn bản số 0207/2014 ngày 07/07/2014của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 2.11 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy địnhcác khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/ngườiđể: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảohiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tựnguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảohiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việckhông vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởngvà mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao độngtập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởngdo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chếtài chính của Công ty, Tổng Công ty.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủnghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy địnhcủa pháp luật trước sau đó mới được tính vào chi phí được trừ đối với khoản bảohiểm tự nguyện nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp khôngđược tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trênnếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc chongười lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc.”

Căn cứ quy định trên, trườnghợp Công ty mua bảo hiểm khám chữa bệnh cho người lao động nếu khoản chi này cóđầy đủ hóa đơn hợp pháp, không vượt quá 01 triệu đồng/tháng/người, được quyđịnh cụ thểđiều kiện hưởng và mức hưởng trong chính sách tài chính của Công ty và Côngty đã thựchiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao độngtheo quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuếTNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
2180 – 12725/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga