BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6403/BNN-TC
V/v thực hiện quyết toán các gói thầu điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Bộ Nông nghiệp đang thực hiện quyếttoán dự án Đường vào vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung NinhPhước – tỉnh Ninh Thuận được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nôngnghiệp và PTNT quản lý. Dự án triển khai thực hiện từ năm 2007 và hoàn thànhnăm 2009. Trong thời gian thực hiện, các gói thầu của dự án đã thực hiện điềuchỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, thời điểm chủ đầu tư thựchiện điều chỉnh giá vật liệu chưa thống nhất theo quy định tại Thông tư09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, cụthể:

Việc điều chỉnh giá vật liệu các góithầu của dự án đã được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Ninh Thuận tạiQuyết định số 126/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 về việc Quy định điều chỉnh giávà hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vậtliệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD; vàQuyết định số 264/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 về việc Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến độnggiá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậnban hành kèm theo Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008, trong đó tạiđiểm 2 điều I của Quyết định 264/2008/QĐ-UBND quy định: “thời điểm xácđịnh giá vật liệu để điều chỉnh là thời điểm cơ quan cấp phát vốn cho thanhtoán, tạm ứng khi chủ đầu tư nộp hồ sơ khối lượng nghiệm thu hoàn thành thanhtoán, tạm ứng để chủ đầu tư và nhà thầu xác định điều chỉnh giá”.

Theo hướng dẫn tại điểm 3 của vănbản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 quy định về thời điểm để tính chênh lệchvật liệu là “Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệmthu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạnquy định trong hợp đồng”.

Để có căn cứ quyết toán các dự ánhoàn thành đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn về thời điểm để tính chênhlệch giá vật liệu điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD là thời điểm nghiệmthu khối lượng hoàn thành (theo hướng dẫn tại công văn số 1551/BXD-KTXD) haythời điểm cơ quan cấp phát vốn thanh toán (theo Quyết định số 126/2008/QĐ-UBNDvà Quyết định 264/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận).

Văn bản hướng dẫn đề nghị Bộ Xâydựng gửi về (Vụ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 NgọcHà – Ba Đình – Hà Nội).

Xin cám ơn sự hợp tác của quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Vụ kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng;
- Cục Quản lý XD công trình;
- Lưu: VT, TC (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn