BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6404/BNN-TC
V/v cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2009 của Bộ NN&PTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành II

Phúc đáp công văn số 1258/KTNN-CNIIcủa Kiểm toán Nhà nước về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ kiểm toánngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn báo cáo kết quả thu phí, dịch vụ và các khoản thu khác của các Vườn quốcgia thuộc Bộ như sau:

1. Cơ sở pháp lý thu phí tham quan

- Đối với VQG Bạch Mã: Căn cứ Quyếtđịnh số 03/2008/QĐ-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính.

- Đối với VQG Ba Vì: Mức thu 15.000đ/vé do Cục thuế tỉnh quy định.

2. Kết quả thu phí, thu dịch vụ vàthu khác của các Vườn Quốc gia

STT

Đơn vị

Số tiền (đ)

Cộng

2.587.638.842

1

Vườn Quốc gia Ba Vì

1.541.120.000

2

Vườn Quốc gia Bạch Mã

473.475.707

3

Vườn Quốc gia Tam Đảo

158.714.000

4

Vườn Quốc gia YokDon

414.329.135

Trong đó:

I

Thu phí tham quan

1.223.945.000

1

Vườn Quốc gia Ba Vì

998.295.000

2

Vườn Quốc gia Bạch Mã

225.650.000

3

Vườn Quốc gia Tam Đảo

-

4

Vườn Quốc gia YokDon

-

II

Thu dịch vụ và thu khác

1.363.693.842

1

Vườn Quốc gia Ba Vì

542.825.000

2

Vườn Quốc gia Bạch Mã

247.825.707

3

Vườn Quốc gia Tam Đảo

158.714.000

4

Vườn Quốc gia YokDon

414.329.135

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xétvà tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương